تخفیف‌ها و قیمت جشنواره‌ها در قیمت فروش در نظر گرفته نمی‌شود
توجه : برای فیلتر کردن نمایش ها در نمودار بر روی عنوان هریک کلیک کنید .
10%

گونه شناسی دعاوی و آرای شعب بدوی دیوان عدالت اداری (جلد نفیس)

این کتاب تک جلدی می باشد که به مباحثی مربوط به گونه شناسی دعاوی و آرای شعب بدوی دیوان عدالت اداری داده شده است.

40,000 تومان 36,000 تومان

مقایسه
موجود در انبار

اﻣﺘﯿﺎز اﺻﻠﯽ اﺛﺮ ﺣﺎﺿﺮ اراﺋﻪ ﮔﺰﯾﺪه اي از ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻧﻮاع آراي ﺷﻌﺐ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداري اﺳﺖ. در اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮐﺎرﺑﺮدي ﺿﻤﻦ ﺷﻨﺎﺳـﺎﯾﯽ و دﺳـﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﻮﺿـﻮﻋﯽ آرا، اوﻻ ﺗﻤﺎﻣﯽ دﻋﺎوي داﺧﻞ در ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺷﻌﺐ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداري ﺟﻤﻊ آوري، و ﺛﺎﻧﯿﺎ آراي ﺻﺎدره در ﺧﺼــــــﻮص ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ دﻋﺎوي ﮔﺰﯾﻨﺶ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ. اﯾﻦ اﺛﺮ ﺑﻪ ﮐﻮﺷﺶ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ رﻓﯿﻌﯽ، اﻣﯿﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻬﯿﺎن، اﺣﻤﺪ ﻣﺮﮐﺰﻣﺎﻟﻤﯿﺮي و ﻣﺤﺒﻮﺑﻪ ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ.
دﻋﺎوي و آراي ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه در اﯾﻦ اﺛﺮ ﺷـﺎﻣﻞ؛ دﻋﺎوي اداري اﺳـﺘﺨﺪاﻣﯽ، ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، اﻣﻮر اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ ﻧﯿﺮوﻫﺎي ﻣﺴﻠﺢ، اراﺿﯽ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴـﺖ و ﺻﻨﺎﯾﻊ، ﻋﻤﺮان و ﺷﻬﺮﺳﺎزي، ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼك، آﻣﻮزﺷﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، اﻗﺘﺼـــــﺎدي و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ، اﻣﻮر اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ،امور ایثارگران ،ثبت احوال،روابط کار و… می باشد.

برچسب:
قطع

وزیری

نوع کاغذ

CD

کتاب کار

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “گونه شناسی دعاوی و آرای شعب بدوی دیوان عدالت اداری (جلد نفیس)”

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

شاید شما این را نیز دوست داشته باشید…