سلام کاربر محترم، به وبسایت واژه خوش آمدید :)          

حساب کاربری

لطفا از حروف a-z,A-Z,0-9 استفاده نمایید - حداقل 5 کاراکتر

حداقل 8 کاراکتر

لغت Anxiety | اضطراب

anxiety
لغت Anxiety | اضطراب   Pronunciation | تلفظ: /æŋˈzaɪəti/   معنی لغت: تشویش، نگرانی، دلواپسی و اضطراب   موارد کاربرد: در مواردی استفاده می شود که شخصی یا اشخاصی برای انجام کاری، رخداد و یا شخص یا اشخاص دیگری دارای ...
Ali.Atashkar

لغت Guarantee | ضمانت

guarantee
لغت Guarantee | ضمانت   Pronunciation | تلفظ: /ˌɡærənˈtiː/   معنی لغت: گارانتی، تعهد، ضامن و ضمانت   موارد کاربرد: در مواردی استفاده می شود که به شخصی، اشخاصی برای انجام کاری و یا برای چیزی یا شئ ای ضمانت ...
Ali.Atashkar

لغت Dominant | برتر

dominant
لغت Dominant | برتر   Pronunciation | تلفظ: /ˈdɒmɪnənt/   معنی لغت: غالب، مسلط، برجسته و برتر   موارد کاربرد: در مواردی استفاده می شود که شخصی، اشخاصی یا چیزی و چیزهایی بر شخص و اشخاص یا چیز و چیزهایی ...
Ali.Atashkar

لغت Violence | خشونت

violence
لغت Violence | خشونت   Pronunciation | تلفظ: /ˈvʌɪəl(ə)ns/   معنی لغت: ستم، ظلم، تندی و خشونت   موارد کاربرد: در مواردی استفاده می شود که با شخصی یا اشخاصی با خشونت و تندی برخورد می شود که این کار ...
Ali.Atashkar

لغت Council | شورا

council
لغت Council | شورا   Pronunciation | تلفظ: /ˈkaʊns(ə)l/   معنی لغت: انجمن، مجلس، پژوهشگاه و شورا   موارد کاربرد: در مواردی استفاده می شود که افرادی بر سر یک یا چندین موضوع تجمع کرده اند و در رابطه با ...
Ali.Atashkar

لغت Ally | متحد

ally
لغت Ally | متحد   Pronunciation | تلفظ: /ˈalʌɪ/   معنی لغت: سایه دوست، یار، پیوستن و متحد   موارد کاربرد: در مواردی استفاده می شود که برای انجام کاری یا به ثمر رسانیدن فعلی شخصی یا اشخاصی با شخص ...
Ali.Atashkar

لغت Shade | سایه

Shade
لغت Shade | سایه   Pronunciation | تلفظ: /ʃeɪd/   معنی لغت: سایه رنگ، آباژور، تیره کردن و سایه   موارد کاربرد: در مواردی استفاده می شود که سایه ای دیده شود و یا چیزی تیره شده باشد
Ali.Atashkar
Literally
لغت Literally | به معنای واقعی کلمه   Pronunciation | تلفظ: /ˈlɪt(ə)rəli/   معنی لغت: عینا، 100 درصد یکسان، کاملا شبیه به هم و به معنای واقعی کلمه   موارد کاربرد: در مواردی استفاده می شود که در توصیف چیزی ...
Ali.Atashkar
Abuse
لغت Abuse | سو استفاده   Pronunciation | تلفظ: ˈ/əˈbjuːz/   معنی لغت: آزار دادن، اذیت کردن، توهین و سواستفاده   موارد کاربرد: در مواردی استفاده می شود که به شخصی یا اشخاصی آزاری برسانیم و یا از آن ها ...
Ali.Atashkar

لغت Virtue | پاکدامنی

Virtue
لغت Virtue | پاکدامنی   Pronunciation | تلفظ: vərCHo͞o   معنی لغت: تقوا، عفت، پرهیزکاری و پاکدامنی   موارد کاربرد: در مواردی استفاده می شود که شخصی یا اشخاصی از انجام یک گناه، جرم و یا خطایی مبرا باشند و ...
Ali.Atashkar
۱ ۲ ۳ ۵
مقایسه محصول
مقایسه محصول
مقایسه محصول
مقایسه محصول
X